Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.azurtours.hu weboldal üzemeltetője az Azur Tours Bt (székhely: 3525 Miskolc, Patak u. 2., engedélyszám: R00923/1994/1999). A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény). A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.
Az Azur Tours Bt. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-108624/2016.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az Azur Tours Bt. személyes adatokat az Utas vagy képviselője hozzájárulása, ill. jogszabály előírása alapján kezel. Az Utas vagy képviselője hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fenn, időtartama az adatkezelés céljától függő, de maximálisan az Azur Tours Bt. és az Utas vagy képviselője közötti jogviszony megszűnését követő 10. év vége.
Az Azur Tours Bt. részéről személyes adat kezelhető akkor is, ha az Utas vagy képviselője hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az adatgyűjtés és feldolgozás célja

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezáltal a cél elérésére alkalmas. Az Utas vagy képviselője az Adatkezelővel kötött szerződésben, vagy web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amelyek az utazási szerződés létrejöttéhez, és a szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükségesek. Amennyiben az adat kezelése nélkül a regisztráció/szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerződés nem valósul meg. A regisztráció elfogadásával az Utas vagy képviselője hozzájárul az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.
Az Azur Tours Bt. esetében a jelen tájékoztatójának hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják:

  1. az Ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása
  2. az Ügyféllel történő szerződés kötése
  3. az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása
  4. az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése
  5. az Ügyfél informálása az Azur Tours Bt. kínálatáról


Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartás esetében egyaránt érvényesülnek.
Az Azur Tours Bt. a regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:

  • vezeték- és keresztnév
  • lakcím
  • e-mail cím, telefonszám
  • születési idő
  • útiokmány-adatok (amennyiben azokat az utazási partnerek az utazás foglalásához kérik )

Az Utas vagy képviselője személyes adatainak átadása harmadik fél számára

Az Adatkezelő az Utas vagy képviselője adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. Az Azur Tours Bt. munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak az Adatkezelő felé. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet.

Ajánlataink és szolgáltatásaink információiról

Az Azur Tours Bt. Ügyfeleit folyamatosan szeretné informálni kínálatáról, amihez az Utas vagy képviselője személyes adatait is felhasználja. Amennyiben az Utas vagy képviselője nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja. Az adatkezelés időtartama: az Azur Tours Bt. az Utas vagy képviselője hozzájárulásának visszavonásáig kezeli azok adatait.

Az Ügyfelek jogai

Az Azur Tours Bt. Ügyfeleinek jogában áll a róluk tárolt adatokat megismerni és megkapni kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Utas vagy képviselője kérésére az Adatkezelő kijavítja.
Az Ügyfelek a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérhetik a személyes adataik törlését.

Adatvédelem, adatbiztonság

Az Azur Tours Bt. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Utas vagy képviselője által az Adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.


Adatvédelmi nyilatkozat

Az Azur Tours Bt. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.

Jogorvoslat

Ön jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Az Utas az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy az Azur Tours Bt székhelye szerint illetékes törvényszékhez.