Utazási szerződési feltételek

1. Jelen Utazási Szerződési Feltételek hatálya az Azur Tours Utazási Iroda (továbbiakban: Iroda) )(székhely: 3525 Miskolc, Patak u. 2., adószám: 21249121-2-05) által összeállított és az Utazónak értékesítésre felkínált külföldi utazási csomag(ok)ra és az utazási csomagnak és utazási szolgáltatásegyüttesnek nem minősülő utazási szolgáltatás(ok)ra terjed ki.
Az Iroda által szervezett külföldi utazásokra az alábbiak az irányadók:
-a 213/1996. (XII. 23.) kormányrendelet és az azt módosító 473/2017. (XII.28.) kormányrendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről
-a 472/2017 (XII.28.) kormányrendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről.
-a PTK rendelkezései
 
2. Az utazásra kizárólag Irodánknál lehet jelentkezni. Az utazás időtartamát és helyét, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az Iroda programajánlata és az utassal vagy képviselőjévek megkötött utazási szerződés tartalmazza. A közzétett adatokban történt változásról az Iroda jelentkezéskor írásban értesíti az utast. Az utazáshoz szükséges dokumentumok beszerzéséről az utas gondoskodik. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl útlevél, vám, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Ezek elmulasztásából, megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az Irodánál jelentkező igazolt kár az utast terheli, amelyet az utas a felmerüléstől számított 15 napon belül köteles megfizetni az Iroda részére.
 
3. Az utazás megrendelésével és visszaigazolásával, az utazási szerződés és utazási feltételek aláírásával és az előleg megfizetésével létrejön az utas és az Iroda között a szerződés. 
Az utazási szerződés - függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely más harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik e képviseleti jogosultsággal - az Iroda és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. Ennek megfelelően az aláíró személyt illetik meg és terhelik azok a jogok és kötelezettségek, melyek e jogviszonyból származnak. 
Az Utazási szerződésen az Utas által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli. 
A felek a szerződést közös akarattal bármikor módosíthatják. Bármilyen módosítás, tájékoztatást szolgáló információ írásban (e-mail, levél) történik.
 
4. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Iroda szervezési költségét és az általános forgalmi adót foglalja magába. Az Iroda által értékesített utazási csomagok, szolgáltatásegyüttesek, utazási szolgáltatások közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak. A részvételi díj nem tartalmazza a külön igénybe vehető szolgáltatások és felárak, a különböző belépőjegyek árát, a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját. Erről a tényről a programban és az utazási szerződésben is tájékoztatja az utast az Iroda. A belépőjegyek árai tájékoztató jellegűek és általában a helyszínen fizetendőek, külön megállapodás hiányában.
 
5. Belföldi vagy külföldi hatósági árváltozás (adók, illetékek, terhek), üzemanyagár megváltozása miatt az iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti, közölve az emelés okát. Ha a részvételi díj emelése 8 %-ot meghaladja, az utas az erről kapott írásos értesítéstől számított 6 napon belül elállhat a szerződéstől és a befizetett összeget az utasnak az Iroda 7 napon belül teljes egészében visszafizeti. Ha a változást az utas elfogadja, a felek módosítják eszerint az utazási szerződést. Az Utazásszervező vállalja, hogy amennyiben fenntartja magának a díjemelés jogát, abban az esetben az Utazó díjcsökkentésre jogosult, ha a költségek csökkennek.
 
6. Az utazásra való jelentkezés általában 40 % előleg befizetésével történik. A teljes részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül kell az Iroda részére befizetni. Amennyiben a külföldi partner ettől eltérő feltételt diktál, illetve a megrendelő és az Utazási Iroda más feltételekben állapodik meg, azt az Utazási Szerződésben külön rögzítik a felek.
 
7. Az Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám (35 fő) hiányában, a 6 napnál hosszabb út esetén az utazás megkezdése előtt 20. napig, 2-6 napos utak esetében az utazás előtt 7. napig a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől elállhat. Csoportos megrendelés esetén a szerződésben kikötött minimum létszám az irányadó. Ha az utazási szerződés az Iroda hibájából szűnik meg, az utas követelheti a befizetett összeg visszafizetését és az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetését.
 
8. Ha az utas az utazás megkezdése előtti 60 napon belül a szerződéstől eláll (lemond), az alábbi mértékű bánatpénzt kell megfizetnie: Ha a lemondás az utazás megkezdése előtti 60 -36 napon belül történik: a részvételi díj 10 %-át, 35. - 25 napon belül a részvételi díj 40 %-át, 25-15 napon belül a részvételi díj 70 %-át, 14-8. napon belül a részvételi díj 85 %-át, 7 napon belül a teljes részvételi díjat kell az utasnak lemondási költségként fizetnie. Amennyiben a szállást a 35. nap előtt le kellett előlegezni, a szállás által megadott lemondási feltételek az érvényesek. 
61 napon túli lemondás esetén 3000 Ft / fő adminisztrációs díj felszámítása ellenében állhat el az utas az utazási szerződéstől. A szerződéskötés után, az utazás előtt bármilyen lényeges módosítás kérése az utas részéről adminisztrációs díj felszámítását is maga után vonhatja indokolt esetben, ami 3000 Ft / fő. Az iroda az utas részére a szerződés felmondásától számított 14 napon belül téríti vissza a bánatpénzzel, adminisztrációs díjjal csökkentett részvételi díjat.
Az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen környezetében, - amennyiben ez a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés ez okból történő felmondása esetén az utazó a befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.
 
9. Az Iroda az utast a biztosítási díj ellenében betegség-, baleset- és poggyászkár esetére az EUB - nál biztosítja a külföldi utazásoknak a jelentkezés helyén megtekinthető feltételei szerint. Az utas a biztosítási szerződés alapján közvetlenül a biztosítóval áll jogviszonyban. Az EUB – val szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény esetén a kárt megfelelően (pl jegyzőkönyv felvétele, feljelentés stb) igazolni kell. Az utazás során felmerült kárt az iroda csoportkísérőjével haladéktalanul közölni kell, aki a káreset igazolásához és a kártérítési igény érvényesítéséhez segítséget ad. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából az Iroda, vagy közreműködője átvette. 
 
10. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda) útján teljesíti. Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Ha az Iroda a szerződést nem teljesíti, úgy az utas kívánsága szerint vagy a díjat köteles visszafizetni, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. Az Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha az utazás megkezdését követően az Iroda az uatzási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni tőle kívülálló okoból, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utazóra nem hárítható át. Az iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerülő okból nem vett igénybe. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Az Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért felelősséget nem vállal. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utasnak a kifogásait - az utazás tényleges befejezését követő 5 napon belül - írásban az Iroda tudomására kell hozni. A kifogásra okot adó eseményt, színhelyet pedig az Iroda csoportkísérőjével a helyszínen haladéktalanul közölni kell és jegyzőkönyvbe kell foglalni. A közlések késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utazót.
 
11. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utas a haza­uta­zásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az Iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.
Az utas által a szálláshelyen, autóbuszban okozott kárt köteles az utas megtéríteni.
Közlekedési eszközön illetve szálláshelyen hagyott tárgyakért az Iroda felelősséget nem vállal.
A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. A késő utasokra az idegenvezető, a sofőr az adott helyzettől függően maximum 15-30 percet tud várni.
Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy tech­ni­kai okok (pl. autó­busz eset­le­ges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rend­kívüli esetekben – az Iroda fenntartja. Az eset­le­ges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) az Iroda utólag visszatéríti.
 
12. Az autóbuszos utazásoknál műszaki meghibásodás vagy baleset esetén belföldön 6, külföldön 12 órán belül kell gondoskodni a jármű javításáról vagy pótlásáról. Ezen időn túl az Iroda köteles az utasnak a késésből származó igazolt kárt megtéríteni, melynek mértéke a közlekedési költség összegéig terjedhet. 
Az utas tudomásul veszi, hogy a buszos utazások során a biztonsági öv rendeltetésszerű használata minden utas számára kötelező. Amennyiben az utas nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja a biztonsági övet, az Iroda az ebből származó esetleges, a gépjármű felelősségbiztosításból, utasbiztosításból meg nem térülő károk megtérítéséért  való felelősségét kifejezetten kizárja.
 
13. Az autóbuszos utazásoknál a csomagtérben utasonként egy, maximum 17 kg-os bőrönd, az utastérben pedig egy maximum 3 kg súlyú kézipoggyász szállítását tudjuk garantálni a súlyellenőrzések miatt.Az autóbusz vezetője az engedélyezett darabszámot és tömeget meghaladó csomag autóbusz utazóterébe, rakodóterébe történő felvételét megtagadhatja.
 
14. A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szerevzett Békéltetó szervezethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését az Iroda megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerül rendezni, a felek a pertárgy értékétől függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 
15. Az iroda nyilvántartásba vételi száma: R-00923/94/1999 Az Iroda vagyoni biztosítását, valamint a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás esetére szóló biztosítását az EUB Zrt biztosítóval kötötte. A vagyoni biztosíték területi hatálya az Iroda által külföldre szervezett valamennyi utazás által érintett terület.
 
16. Az utas aláírásával igazolja, hogy az utazási ajánlatban és jelen szerződésben rögzített részletes utazási feltételeket, az Iroda adatvédelmi tájékoztatóját, az utazási csomagra vonatkozó általános tájékoztatóját megkapta, megismerte és azokat elfogadta. 
Az utas a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Iroda a szerződés teljesítése érdekében kezelje és a közreműködők részére továbbítsa, illetve az utas által megadott elérhetőségeken (telefon, e-mail, levél) őt a jövőben megkeresse ajánlatokkal, tájékoztatással, annak írásos visszavonásáig.
 
Amennyiben az utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatást, aláírásával több személy nevében is nyilatkozik, illetve szerződést köt, melynek megfelelően köteles a jelen utazási feltételekről és egyéb tudnivalókról az általa képviselt utastársakat is tájékoztatni.                                                                                 
 
Nyilatkozat, hogy a szolgáltatást:
 
Utasként                    Nem utasként veszi igénybe
 
 
 
……………………………………………………
Utas aláírása